fbpx

Algemene voorwaarden HypnoBirthing

Liefdevolle Geboorte is een eenmanszaak naar Nederlands recht. Liefdevolle Geboorte is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder dossiernummer 61132276.

Liefdevolle Geboorte
Zijlroede 55
8939 AJ Leeuwarden

Contact via: info@liefdevollegeboorte.nl

 

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle cursussen HypnoBirthing die worden verzorgd door Liefdevolle Geboorte.

1.2 Afwijkingen van, en aanvullingen op, deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen met Liefdevolle Geboorte.

 

Artikel 2 Inschrijving, annulering en wijziging

2.1 Inschrijving voor de cursussen verzorgd door Liefdevolle Geboorte kan uitsluitend online plaatsvinden via de website www.liefdevollegeboorte.nl

2.2 Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een cursus komt tot stand door het indienen van een aanmeldformulier door deelnemer en/of mede-deelnemer, hierna te noemen “cursist” en het verstrekken van een bewijs van inschrijving door Liefdevolle Geboorte.

2.3 Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst.

2.4 Annulering van een cursus door de cursist dient schriftelijk te geschieden1. De datum waarop de annulering door Liefdevolle Geboorte wordt ontvangen is bepalend betreffende de aanzegdatum. In geval van annuleren per brief geldt de datum van de poststempel van dit schrijven betreffende de aanzegdatum. Door Liefdevolle Geboorte wordt daarna altijd een bevestiging aan de cursist en een creditnota op de tenaamstelling van de oorspronkelijke nota inzake de definitieve annulering verzonden.

2.5 Annulering of het verschuiven naar een andere datum is tot 1 maand (30 dagen) voor aanvang kosteloos mogelijk. Bij annulering tussen 30 dagen, tot 14 dagen voor aanvang van de startdatum wordt 50% van het deelname geld in rekening gebracht. Bij annulering vanaf 14 dagen vóór aanvang van de startdatum wordt 100% van het deelname geld in rekening gebracht.

2.6 Tijdens een cursus is annuleren niet mogelijk. Bij niet verschijnen is cursist het volledige cursusbedrag verschuldigd.

2.7 Indien er recht bestaat op restituering van het cursusgeld na annulering zoals beschreven in 2.5, zullen betalingen die reeds hebben plaatsgevonden, na aftrek van de aanbetaling, altijd worden gerestitueerd aan degene die de nota heeft betaald op het bankrekeningnummer van herkomst.

2.8 Liefdevolle Geboorte behoudt zicht het recht voor om ten aanzien van cursussen organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.

2.9 Liefdevolle Geboorte behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende cursisten2, onmacht3 en andere onvoorziene omstandigheden de cursus te verplaatsen naar een andere datum of locatie. In overleg met de cursist zal de betreffende cursus dan meestal worden overgeplaatst naar de eerstvolgende geplande cursus of zal een extra cursus worden ingelast. Restitutie van het cursusbedrag is in dit geval niet mogelijk, tenzij Liefdevolle Geboorte binnen redelijke termijn geen gelijkwaardige alternatieven kan aanbieden. Cursisten krijgen hierover tijdig bericht.

 

Artikel 3 Betaling

3.1 Alle op de website, folder of flyer genoemde prijzen zijn inclusief btw. Liefdevolle Geboorte behoudt zich het recht voor de prijzen te wijzigen. Aan de inhoud van een brochure of websitetekst kunnen geen rechten worden ontleend.

3.2 De cursist dient de kosten voor deelname te voldoen op een door Liefdevolle Geboorte aan te geven rekeningnummer.

3.3 Bij aanmelding van de cursus dient per direct een aanbetaling te worden voldaan van € 70,- waarna Liefdevolle Geboorte zich verplicht om de cursist het opleidingsmateriaal bestaande uit het boek “HypnoBirthing, a Celebration of Life’ en de originele HypnoBirthing mp3 toe te zenden. In geval van annulering bestaat er geen recht op restitutie van de aanbetaling.

3.4 De cursist dient uiterlijk de gehele vordering 14 dagen voor aanvang van de cursus te hebben voldaan tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen met Liefdevolle Geboorte. Indien de aanmelding door cursist voor een cursus binnen 14 dagen voorafgaand aan de cursus wordt gedaan en geaccepteerd door Liefdevolle Geboorte dan dient de gehele vordering binnen redelijke termijn, doch uiterlijk 1 dag voor aanvang van de cursus te worden voldaan.

3.5 Liefdevolle Geboorte behoudt zich het recht voor om haar verplichtingen op te schorten en cursist de toegang tot de cursus c.q. les te weigeren indien niet is voldaan aan de in 3.4 gestelde betalingstermijn.

3.6 In uitzonderlijke gevallen kan op verzoek van cursist ook in termijnen worden betaald. Verzoeken hieromtrent kunnen per e-mail worden ingediend. Gemaakte afspraken over betalen in termijnen zullen altijd op papier worden bevestigd door Liefdevolle Geboorte en treden pas vanaf dat moment in werking.

3.7 Als het cursusgeld in termijnen wordt betaald, dan blijft ook na afronding van de cursus de verplichting tot betaling bestaan.

 

Artikel 4 Uitvoering

4.1 Liefdevolle Geboorte neemt bij de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich, niet een resultaatsverplichting. Liefdevolle Geboorte zal deze overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren conform de eisen van goed vakmanschap.

4.2 Indien Liefdevolle Geboorte haar verplichtingen niet kan nakomen vanwege omstandigheden die haar bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft Liefdevolle Geboorte het recht de overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering daarvan mogelijk wordt.

4.3 Liefdevolle Geboorte heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, indien zij ten gevolge van veranderingen in de omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten haar invloedssfeer lagen tijdelijk verhinderd is om zijn verplichtingen na te komen.

4.4 Liefdevolle Geboorte streeft ernaar om een geplande groepscursus, privé-cursus of herhalingscursus te allen tijde door te laten gaan. Indien door omstandigheden een bepaalde cursus echter onverhoopt geen doorgang kan vinden, is Liefdevolle Geboorte hiervoor jegens cursist niet aansprakelijk. Liefdevolle Geboorte zal indien mogelijk zorg dragen voor een vervangende cursus. Indien Liefdevolle Geboorte niet in staat is een vervangende cursus aan te bieden, heeft cursist recht op gedeeltelijke of gehele, afhankelijk van het deel dat geen doorgang kon vinden, restitutie van het betaalde cursusgeld.

4.5 Om reden van kwaliteitsverbetering en/of herprogrammering behoudt Liefdevolle Geboorte zich het recht voor de cursusprogramma tussentijds te wijzigen. Aan de brochure, website etc. kunnen geen rechten worden ontleend.

4.6 Voor zover Liefdevolle Geboorte voor een juiste nakoming van haar verplichtingen afhankelijk is van informatie van, of medewerking door, de cursist, is Liefdevolle Geboorte uit haar verplichtingen ontslagen bij niet tijdig of onjuist of incompleet verstrekken van deze informatie of medewerking.

 

Artikel 5 Opleidingsmateriaal

5.1 Op het verstrekte opleidingsmateriaal is auteursrecht van toepassing.

5.2 Eigendomsrechten op de documentatie welke gewaarmerkt zijn met of het logo cq de naam van Liefdevolle Geboorte, berusten altijd bij Liefdevolle Geboorte.

5.3 Eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op de mp3 welke gewaarmerkt zijn met of het logo cq de naam van HypnoBirthing® The Mongan Method berusten altijd bij The HypnoBirthing Institute.

5.4 Het materiaal is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik van de cursist en mag zonder toestemming niet worden gekopieerd, verspreid of worden gebruikt dan wel worden afgestaan aan derden. Het materiaal dient geen ander doel dan ondersteuning van de opleiding en verrijking van kennis van de cursist.

 

Artikel 6 Geheimhouding

6.1 Zowel Liefdevolle Geboorte als cursist verplichten zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die een vertrouwelijk karakter heeft of waarvan het vertrouwelijke karakter moet worden begrepen.

 

Artikel 7 Klachten en Geschillen

7.1 Eventuele klachten over de door Liefdevolle Geboorte geleverde goederen en/of diensten dienen uiterlijk binnen 8 dagen na levering hiervan, schriftelijk en gemotiveerd aan Liefdevolle Geboorte kenbaar te worden gemaakt. Bij gebreke hiervan wordt de cursist geacht akkoord te zijn gegaan met de geleverde dienstverlening.

7.2 Het indienen van een klacht ontslaat cursist niet van haar betalingsverplichting.

7.3 Alle geschillen welke tussen Liefdevolle Geboorte en cursist mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst dan wel naar aanleiding van overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn en die niet in onderling overleg kunnen worden beslecht, zullen worden berecht door de bevoegde rechter te Leeuwarden, tenzij Liefdevolle Geboorte ervoor kiest het geschil aan een ander gerecht voor te leggen.

7.4 Alle in redelijkheid gemaakt gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die het gevolg zijn van niet-nakoming door cursist van verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst komen voor rekening van cursist.

 

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1 Aan de inhoud van een brochure of websitetekst kunnen geen rechten worden ontleend. Liefdevolle Geboorte sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade of ongeval ontstaan op de locatie, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten.

8.2 Liefdevolle Geboorte is nimmer aansprakelijk voor enige schade welke is ontstaan door direct of indirect toedoen van een cursist, ook al is het voorval niet (direct) te wijten aan de cursist, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten. De cursist betreedt de cursuslocatie van Liefdevolle Geboorte op eigen risico.

8.3 Liefdevolle Geboorte zal in alle gevallen en onder alle omstandigheden door de cursist worden uitgesloten van iedere aansprakelijkheid ingeval van enige vorm van schade of letsel met betrekking tot de cursus welke door Liefdevolle Geboorte wordt uitgevoerd, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten. De cursist betreedt de trainingslocatie van Liefdevolle Geboorte op eigen risico.

8.4 De totale aansprakelijk van Liefdevolle Geboorte wegens toerekenbare tekortkoming in nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag gelijk aan hetgeen Liefdevolle Geboorte aan cursist ter zake van die overeenkomst in rekening heeft gebracht.

8.5 De aansprakelijkheid van Liefdevolle Geboorte wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien cursist Liefdevolle Geboorte onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Liefdevolle Geboorte ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van de verplichtingen tekort blijft schieten.

8.6 Liefdevolle Geboorte is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat cursist tekort is geschoten in het tijdig verstrekken van juiste informatie welke Liefdevolle Geboorte naar haar oordeel, nodig heeft voor een juiste uitvoering van de overeenkomst.

8.7 Buiten de in artikel 8.4 genoemde aansprakelijkheid rust op Liefdevolle Geboorte geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding jegens cursist, ongeacht de grond waarop een actie zou worden gebaseerd.

 

Artikel 9 Beëindiging

9.1 Tussentijdse beëindiging van een overeenkomst is slechts mogelijk indien partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen of onder betaling van het verschuldigde cursusbedrag, tenzij partijen schriftelijk een andere betaling overeengekomen zijn.

 

Artikel 10 Toepasselijk recht

10.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 11 Slotbepaling

11.1 Liefdevolle Geboorte is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds de laatste versie van de algemene voorwaarden, zoals vermeld op de website van Liefdevolle Geboorte.

11.2 Ingeval een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn of worden vernietigd, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige in stand. Voor de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) treedt alsdan een rechtsgeldige bepaling in de plaats, die de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) voor wat betreft de inhoud, strekking en gevolg zo dicht mogelijk benadert.

 

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com