fbpx

Huurovereenkomst Birth Ball

Huurovereenkomst Particulieren – Birth Ball

 

Partijen

 1. Verhuurder is Liefdevolle Geboorte, gevestigd aan Zijlroede 55, 8939 AJ Leeuwarden.
 2. Huurder is de wederpartij van Liefdevolle Geboorte in deze overeenkomst. Huurder heeft ingestemd met deze voorwaarden door deze instemming uitdrukkelijk te geven op de website van Liefdevolle Geboorte.

 

Algemeen

 1. De Birth Ball is een product dat gebruikt wordt in aanloop naar de bevalling en tijdens de baring zelf. De Birth Ball kan gebruikt worden om op te zitten en biedt optimale steun bij diverse, natuurlijke baringshoudingen.
 2. Liefdevolle Geboorte is en blijft eigenaar van de Birth Ball. Liefdevolle Geboorte stelt de Birth Ball gedurende de duur van deze overeenkomst ter beschikking aan huurder en huurder betaalt aan verhuurder een huursom.

 

Duur/verlengen/annuleren

 1. Er zijn 2 huurperiodes: een huurperiode van 5 weken en een huurperiode van 10 weken

5 weken: De duur van de huurperiode van 5 weken betreft 3 weken voor de uitgerekende datum tot 2 weken na de uitgerekende datum.  De verhuurperiode vangt aan op het moment dat het bevalbad door huurder wordt opgehaald.

10 weken: De duur van de huurperiode van 10 weken betreft 8 weken voor de uitgerekende datum tot 2 weken na de uitgerekende datum.  De verhuurperiode vangt aan op het moment dat het bevalbad door huurder wordt opgehaald.

Na schriftelijk overleg en met toestemming kan de huurperiode verlengd worden, maar alleen indien de Birth Ball niet aansluitend verhuurd is. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Voor een verlengde huurperiode worden geen extra kosten in rekening gebracht. Wel dient de huurder de Birth Ball direct na de geboorte indien er sprake is van een verlengde huurperiode weer te retourneren.

Annuleren kan tot de Birth Ball is opgehaald. Na ophalen ontstaat er een betalingsverplichting.

 

Staat

 1. Liefdevolle Geboorte levert de Birth Ball zonder gebreken die het gebruik van de Birth Ball kunnen belemmeren.
 2. Bij afhalen van de Birth Ball is huurder gehouden de Birth Ball te controleren op eventuele gebreken. Indien Liefdevolle Geboorte binnen drie dagen na afhalen geen schriftelijk bericht heeft ontvangen van gebreken aan de Birth Ball, wordt de Birth Ball geacht zonder gebreken geleverd te zijn.
 3. Indien gedurende de huurperiode en nadat de Birth Ball bij huurder is afgeleverd gebreken, beschadigingen, mankementen en dergelijke ontstaan, of indien de Birth Ball ontvreemd of verloren raakt, is huurder verplicht hierover zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen drie dagen, contact op te nemen met Liefdevolle Geboorte.
 4. Herstel van gebreken of vergoeding van schade ten gevolge van gebreken die tijdens de huurperiode ontstaan, komen voor rekening van huurder. Het is huurder pas toegestaan zelf gebreken aan de Birth Ball te herstellen, na overleg met en toestemming van Liefdevolle Geboorte.
 5. Indien de Birth Ball gedurende de huurovereenkomst, nadat deze bij verhuurder is afgehaald, zodanig beschadigd raakt dat vervanging noodzakelijk is, of indien de Birth Ball ontvreemd of verloren raakt (al dan niet door een strafbaar feit), dan is huurder gehouden de schade van verhuurder te vergoeden, welke op minimaal €30 is bepaald.

 

Huursom

 1. Per huurperiode van 5 weken is een huursom van € 7,50 inclusief BTW verschuldigd. Per huurperiode van 10 weken is een huursom van € 12,50 inclusief BTW verschuldigd. De huursom dient vooraf of ter plekke bij afhalen voldaan te worden.
 2. Indien huurder de Birth Ball voor het einde van de huurperiode retourneert, vindt geen restitutie van (een gedeelte van) de huursom plaats.
 3. Indien er door medische indicatie geen bevalling kan plaatsvinden waarbij gebruik wordt gemaakt van de bal is er geen recht op restitutie.
 4. Indien, zonder overleg met en toestemming van Liefdevolle Geboorte inzake verlenging van de huurperiode, op het moment van verstrijken van de eerste termijn van 5 weken de Birth Ball niet terug is bij Liefdevolle Geboorte, gaat automatisch een nieuwe huurperiode van 5 weken in. In een dergelijke situatie blijft huurder gehouden ook na afloop van de afgesproken huurperiode de Birth Ball zo spoedig mogelijk te retourneren. De aanvullend verschuldigde huursom wordt niet pro rata berekend.
 5. Indien huurder de Birth Ball zonder overleg met en zonder toestemming van Liefdevolle Geboorte langer dan de afgesproken termijn van 5 onder zich houdt, is voorts een boete van € 25,- verschuldigd.
 6. Huurder is gehouden binnen veertien dagen na aanvang van een opvolgende huurperiode de huursom en een eventuele boete te voldoen op rekeningnummer NL15KNAB0731439678 onder vermelding van het factuurnummer.

 

Onderverhuur / bruikleen

 1. Het is huurder niet toegestaan de Birth Ball aan anderen te verhuren of in bruikleen te geven.

 

Schade/risico

 1. Liefdevolle Geboorte is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enigerlei schade of medisch letsel dat voortvloeit uit het gebruik van het product.

 

Retourneren

 1. Bij retourneren van de Birth Ball dient huurder de Birth Ball schoon in te leveren.

 

 

Deze huurovereenkomst is voor het laatst bijgewerkt op 22-03-2019

X

Wachtwoord vergeten?

Word lid