fbpx

Algemene voorwaarden digitale programma’s

Algemene voorwaarden volledig online programma’s en cursussen

 

Liefdevolle Geboorte is een eenmanszaak naar Nederlands recht. Liefdevolle Geboorte is ingeschreven
in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder dossiernummer 61132276.

Liefdevolle Geboorte
Zijlroede 55
8939 AJ Leeuwarden

Contact via: info@liefdevollegeboorte.nl

 

Artikel 1                Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle volledig online programma’s en cursussen zonder enige vorm van persoonlijke ondersteuning in de vorm van een les, live-dagdeel of call. Uitzondering hierop is de digitale cursus Natuurlijk! Bevallen. Deze cursus heeft aparte die je hier vind.

1.2 De Online programma’s waarover deze Algemene voorwaarden gaan worden gemaakt door Liefdevolle Geboorte en zijn te vinden in de Online Academie van Liefdevolle Geboorte.

1.3 Afwijkingen van, en aanvullingen op, deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen met Liefdevolle Geboorte

1.4 Voor de leesbaarheid van dit document zal verder de “ik” vorm gebruikt worden. Waar ‘ik’ of ‘mijn’ staat wordt het bedrijf Liefdevolle Geboorte bedoeld.

 

Artikel 2                Voorwaarden deelname programma’s

2.1  In mijn programma’s waaraan zwangere vrouwen kunnen deelnemen, deel ik mijn kennis, ervaring en tools. Ik span me in om je de juiste handvatten te geven om mijn programma’s met succes te volgen en af te ronden. En sta ik binnen de grenzen gedurende de looptijd van het programma voor je klaar voor  support. De ondersteuning die ik bied staat omschreven op de webpagina van de betreffende programma’s. Zelf moet je naast het volgen van het programma voldoende tijd reserveren voor de opdrachten, oefeningen en luisterbestanden. Ik kan niet garanderen dat het volgen van mijn programma’s een mooie, ontspannen, comfortabele geboorte oplevert.

2.2 Aanmelding voor de cursussen verzorgd door Liefdevolle Geboorte kan uitsluitend online plaatsvinden via de website www.liefdevollegeboorte.nl

 

Artikel 3                Uitvoering

3.1  Ik span me in om de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit te voeren conform de eisen van goed vakmanschap. Mocht de situatie zich voordoen dat ik mijn verplichtingen niet kan nakomen vanwege omstandigheden die bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, dan behoud ik het recht om de overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering daarvan mogelijk wordt. Uiteraard breng ik je daar uitvoerig en zo vroeg mogelijk van op de hoogte.

3.2  Verder behoud ik me het recht voor om de nakoming van mijn verplichtingen op te schorten, als ik ten gevolge van veranderingen in de omstandigheden, die ten tijde van het sluiten van de   overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten mijn invloedssfeer lagen, tijdelijk verhinderd ben om mijn verplichtingen na te komen.

3.3 Om reden van kwaliteitsverbetering en/of herprogrammering behoud ik me het recht voor de Online programma’s tussentijds te wijzigen. Aan de website kunnen geen rechten worden ontleend.

3.4 Voor zover Liefdevolle Geboorte voor een juiste nakoming van haar verplichtingen afhankelijk is van informatie van, of medewerking door, de cursist, is Liefdevolle Geboorte uit haar verplichtingen ontslagen bij niet tijdig of onjuist of incompleet verstrekken van deze informatie of medewerking.

 

 Artikel 4                Betaling

4.1 Alle genoemde prijzen op de website voor digitale programma’s zijn inclusief btw en dienen vooraf, en in één keer, voldaan te worden middels een (bank)betaling en/of IDEAL

4.2 Ik behoud me het recht voor de prijzen te wijzigen. Aan de inhoud van een websitetekst kunnen geen rechten worden ontleend.

4.3 Aanbiedingen, prijzen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige programma’s of offertes.

 

Artikel 5                Intellectueel eigendom / gebruik materialen

5.1 Op de teksten, materialen van het programma bezit ik de intellectuele eigendomsrechten. Het materiaal is uitsluitend bestemd voor persoonlijk  gebruik van de cursist en mag zonder toestemming niet worden gekopieerd, verspreid of worden gebruikt dan wel worden afgestaan aan derden. Je hebt het recht om tot 3 weken na je uitgerekende datum (die je opgeeft op het aanmeldformulier) het cursusmateriaal te gebruiken, danwel om te kunnen inloggen in het desbetreffende programma van de Online Academie. Het is niet toegestaan inlogcodes voor de Online Academie te delen met derden. Het materiaal dient geen ander doel dan ondersteuning van de opleiding en verrijking van kennis van de cursist.

5.2 Het is ook niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen  programma, tenzij ik hier schriftelijk toestemming voor gegeven heb.

 

Artikel 6                Klachten

6.1 Mocht je ontevreden zijn over het programma of een onderdeel van het programma of de ondersteuning  van mij, dan dien je dit zo spoedig mogelijk aan mij te laten weten, door me een  e-mail te sturen. Ik ontvang van jou dan een zo duidelijk mogelijk omschrijving van de klacht, zodat ik in staat ben te reageren  en als de klacht gegrond is om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kan ik niet in  behandeling nemen.

6.2 Klachten moet je binnen 14 dagen na het volgen van een bepaald programma (onderdeel) aan mij melden. Indien je de klacht later meldt, dan heb je geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

6.3 Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer een meer uitvoerig  antwoord kan verwachten.

6.4 Ook als je een klacht stuurt, blijft je verplichting tot betaling gewoon bestaan.

 

Artikel 7                Aansprakelijkheid

7.1 Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid, is de totale aansprakelijkheid van mij wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen  prijs, inclusief BTW.

7.2 De aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals; gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie etc. is uitgesloten.

7.3 In geval van een toerekenbare tekortkoming, moet je mij eerst schriftelijk in gebreke stellen, met een  redelijke termijn, zodat ik staat ben om mijn verplichtingen na te komen, of eventuele fouten te herstellen,  of schade te beperken, of op te heffen.

 

Artikel 8                 Privacy

8.1 Ik neem de privacy van mijn deelnemers serieus en ik gebruik jouw persoonsgegevens alleen in het kader van mijn dienstverlening. Ik houd mij aan de wettelijke regels rondom Bescherming Persoonsgegevens. Zie  voor een verdere uitwerking mijn privacy policy.

 

Artikel 9                Overig

9.1 Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn pas van toepassing, indien deze schriftelijk tussen mij en  jou overeengekomen zijn.

9.2 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of  vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. We zullen dan in overleg treden om ter vervanging nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

9.3 Onder schriftelijk wordt tevens verstaan per e-mail.

 

Artikel 10             Geschillen

10.1  Bij eventuele geschillen zullen we altijd eerst ons best doen om het geschil onderling op te lossen, voordat we een geschil aan de rechter voorleggen.

10.2  Indien we er onderling niet uitkomen, zullen we geschillen voorleggen aan de rechter.

 

Artikel 11             Toepasselijk recht

11.1  Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

  

Artikel 12             Wijziging van de voorwaarden

12.1  Ik ben bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking  op het aangekondigde tijdstip.

12.2  Ik zal de gewijzigde voorwaarden tijdig per mail aan je sturen. Indien geen tijdstip is aangegeven, treden de wijzigingen voor je in werking zodra je de wijziging hebt ontvangen.

 

X

Wachtwoord vergeten?

Word lid

Open chat