fbpx

Algemene voorwaarden digitale programma’s

Liefdevolle Geboorte is een eenmanszaak naar Nederlands recht. Liefdevolle Geboorte is ingeschreven
in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder dossiernummer 61132276.

Liefdevolle Geboorte
Zijlroede 55
8939 AJ Leeuwarden

Contact via: info@liefdevollegeboorte.nl

 

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle digitale programma’s die worden gemaakt door Liefdevolle Geboorte

1.2 Afwijkingen van, en aanvullingen op, deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen met Liefdevolle Geboorte

1.3 Voor de leesbaarheid van dit document zal verder de “ik” vorm gebruikt worden. Waar ‘ik’ of ‘mijn’ staat wordt het bedrijf Liefdevolle Geboorte bedoeld

 

Artikel 2 Voorwaarden deelname programma’s

2.1 Zowel particulieren als ondernemers kunnen deelnemen aan mijn digitale programma’s Wonder-Baarlijk en Bevallen & Opstaan

2.2 In mijn programma’s deel ik mijn kennis, ervaring en tools. Ik span me in om je de juiste handvatten te geven om mijn programma’s met succes te volgen en af te ronden. En sta ik binnen de grenzen gedurende de looptijd van het programma voor je klaar voor support. De ondersteuning die ik bied staat omschreven op de webpagina van de betreffende programma’s. Zelf moet je naast het volgen van het programma voldoende tijd reserveren voor de opdrachten. Ik kan niet garanderen dat het volgen van mijn programma’s successen in je leven of bedrijf genereert.

 

Artikel 3 Niet goed geld terug garantie en/of proefperiode

3.1 Ik vind het belangrijk dat mijn deelnemers tevreden zijn, daarom heb ik een niet goed geld terug garantie. Je kunt uiterlijk 7 (zeven) dagen na de start van het programma je deelname kosteloos annuleren. Annuleren kun je doen door een mail te sturen aan info@liefdevollegeboorte.nl. Indien je al betalingen hebt gedaan, dan zal ik deze bedragen zo spoedig mogelijk restitueren. Wel dien je al het ontvangen cursusmateriaal te wissen van je computer/laptop/telefoon.

3.2 Na de 7 (zeven) daagse periode is het niet meer mogelijk om deelname aan het programma te annuleren en bestaat er geen recht meer op restitutie van betalingen. Ik wil hierbij expliciet aangeven dat artikel 7:408 lid 1 van het BW niet van toepassing is en dat tussentijdse opzegging niet mogelijk is.

 

Artikel 4 Betaling

4.1 Alle genoemde prijzen op de website voor digitale programma’s zijn inclusief btw en dienen vooraf, en in één keer, voldaan te worden.

4.2 Ik behoud het recht om de prijzen te wijzigen.

4.3 Aanbiedingen, prijzen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige programma’s of offertes.

 

Artikel 5 Intellectueel eigendom / gebruik materialen

5.1 Op de teksten, materialen van het programma bezit ik de intellectuele eigendomsrechten. Tijdens en na het programma mag je de materialen gebruiken. Het is niet toegestaan deze te kopiëren, verspreiden of delen met derden, tenzij ik hiervoor schriftelijk toestemming heb gegeven.

5.2 Het is ook niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen programma, tenzij ik hier schriftelijk toestemming voor gegeven heb.

 

Artikel 6 Klachten

6.1 Mocht je ontevreden zijn over het programma of een onderdeel van het programma of de ondersteuning van mij, dan dien je dit zo spoedig mogelijk aan mij te laten weten, door me een e-mail te sturen. Ik ontvang van jou dan een zo duidelijk mogelijk omschrijving van de klacht, zodat ik in staat ben te reageren en als de klacht gegrond is om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kan ik niet in behandeling nemen.

6.2 Klachten moet je binnen 14 dagen na het volgen van een bepaald programma (onderdeel) aan mij melden. Indien je de klacht later meldt, dan heb je geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

6.3 Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

6.4 Ook als je een klacht stuurt, blijft je verplichting tot betaling gewoon bestaan.

 

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1 Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid, is de totale aansprakelijkheid van mij wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs, exclusief BTW.

7.2 De aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals; gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie etc. is uitgesloten.

7.3 In geval van een toerekenbare tekortkoming, moet je mij eerst schriftelijk in gebreke stellen, met een redelijke termijn, zodat ik staat ben om mijn verplichtingen na te komen, of eventuele fouten te herstellen, of schade te beperken, of op te heffen.

 

Artikel 8 Privacy

8.1 Ik neem de privacy van mijn deelnemers serieus en ik gebruik jouw persoonsgegevens alleen in het kader van mijn dienstverlening. Ik houd mij aan de wettelijke regels rondom Bescherming Persoonsgegevens.

 

Artikel 9 Overig

9.1 Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn pas van toepassing, indien deze schriftelijk tussen mij en jou overeengekomen zijn.

9.2 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. We zullen dan in overleg treden om ter vervanging nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

9.3 Onder schriftelijk wordt tevens verstaan per e-mail.

 

Artikel 10 Geschillen

10.1 Bij eventuele geschillen zullen we altijd eerst ons best doen om het geschil onderling op te lossen, voordat we een geschil aan de rechter voorleggen.

10.2 Indien we er onderling niet uitkomen, zullen we geschillen voorleggen aan de rechter.

 

Artikel 11 Toepasselijk recht

11.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 12 Wijziging van de voorwaarden

12.1 Ik ben bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip.

12.2 Ik zal de gewijzigde voorwaarden tijdig per mail aan je sturen. Indien geen tijdstip is aangegeven, treden de wijzigingen voor je in werking zodra je de wijziging hebt ontvangen.

 

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com